Rendelését telefonon is leadhatja! | Ügyfélszolgálat: 08:00 – 17:00 | Telefon: +36 70 288 6799 | info@hitelescegkivonat.com

Általános Szerződési Feltételek

Tudjuk, hogy csábító kihagyni a jelen Általános Szerződési Feltételeket, de fontos tisztázni, hogy Ön mit várhat el tőlünk a weboldal és a webshop használata, illetve a szolgáltatásainak használata során, illetve hogy mi mit várunk el Öntől.

1. Általános rendelkezések

Az Infoline Register Kft. (továbbiakban Szolgáltató), és az általa meghatározott Szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban Megrendelő) között a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeket, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit a jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák.

2. Szerződés tárgya

A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján az alábbi üzleti szolgáltatást nyújtja meghatározott díj megfizetése ellenében ügyfelei részére: 1. A cwww.cegkivonatmost.hu: a Szolgáltató közvetített tartalomszolgáltatást nyújt, melynek keretében Megrendelő a Közigazgatási ésIgazságügyi Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködõ Szolgálat rendszerében nyilvántartott mintegy 800.000 céggel kapcsolatos, közokirat és céginformáció adataihoz való hozzáférés, térítés ellenében.

3. Általános tudnivalók, feltételek

A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Szolgáltatások igénybevételével:
3.1 Megrendelő elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit, és magára nézve azt kötelező érvényűnek tekinti
3.2 Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a díjfizetésről számla kiállítása esetén a természetes személynek meg kell adnia a Szolgáltató számára a nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét.
A jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén a cég nevét, a számlázási címét, telefonszámát és e-mail címét kell megadnia, mely adatokat az Infoline Register Kft. bizalmasan kezel, és azokat az adatalany előzetes hozzájárulása nélkül nem szolgáltat ki harmadik fél számára semmilyen keretek között.
3.3 Szolgáltatás megrendelésének módja
A nyilvántartott céggel kapcsolatos céginformáció megrendelése elektronikus úton, vagy telefonon történik.

4. Felelősség és titoktartás

4.1 Szolgáltató kijelenti, hogy az általa az adatgyűjtés időpontjában hozzáférhető információ legális forrásokból származik
4.2 A Szolgáltató kizárja felelősségét arra az esetre, ha az információ forrását képező anyagokban az adatgyűjtés időpontjában az információ adatait érintő bárminemű esetleges változást nem vezettek még át, így az a Szolgáltató által nem volt megismerhető. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az üzleti információ azért tartalmaz téves vagy nem teljes körű adatot, mert a Szolgáltató részére is téves ill. hiányos adatot szolgáltattak, vagy egyéb okból nem áll a rendelkezésére, úgy a Szolgáltató a téves ill. hiányos adatok szolgáltatásának következményei tekintetében illetőleg az ezekre alapított üzleti döntésekért, az ezekből eredő károkért mindennemű felelősségét kizárja.
4.3 Minden olyan esemény, melyet a felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és a szerződéses teljesítést befolyásolja, jelen ÁSZF szempontjából Vis Majornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, áramkimaradás, internet szolgáltatás kimaradása, IRM adatszolgáltatás hiánya, stb.).
4.4 A Szolgáltató nem köteles információt adni a Megrendelő részére a szolgáltatott információ forrásairól és kezeléséről.
4.5 Amennyiben a Megrendelő hibás adatot ad meg, például e-mail cím, számlázási, levelezési vagy szállítási cím, telefonszám, illetve hibás vagy hiányos a lekérendő cég adatainak megadása, akkor a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

5. Rendelés és szállítás

5.1. E-mail
A Megrendelő által kifizetett elektronikus és hiteles dokumentumot e-mailben továbbítja Szolgáltató a Megrendelő felé.
5.3 Futárral történő kiszállítás
A közhiteles dokumentumot a megrendelés visszaigazolásától számított 24 órán belül elsőbbségi küldeményként feladjuk. A Magyar posta kézbesítési hibájából eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

6. Fizetés

6.1 Fizetés banki átutalással, bankkártyás fizetéssel
Szolgáltató a megrendelés értékéről átutalásos számlát állít ki Megrendelő részére. A fizetés minden esetben előre történik, a kért dokumentumokat Szolgáltató csak a számla kiegyenlítése után tudja biztosítani. A számla a pénz Szolgáltató bankszámlájára érkezésekor tekintendő kiegyenlítettnek.
6.2 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a jegybanki alapkamat kétszeresét köteles késedelmi kamatként fizetni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének a póthatáridőn belül sem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére, a követelés peres úton való érvényesítésére, akár felszámolási eljárás megindítására.

SimplePay online bankkártyás fizetésre vonatkozó feltételek

Tudomásul veszem, hogy az Infoline Register Kft. (továbbiakban Szolgáltató) (1163 Budapest, Veres Péter út. 51) adatkezelő által a [https://www.hitelescegkivonat.com] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

– számlázási adatok
– szállítási adatok
– megrendelt termékek megnevezése és értéke

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

7. Egyéb rendelkezések

7.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Tv., A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Tv., valamint egyéb vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadók.

Panaszával az alábbi szervekhez fordulhat

NHH Budapesti Igazgatóság
Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levelezési cím: 1525. Pf. 75
Telefonszám: +36-1-457-7100
Faxszám: +36-1-356-5520

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Központi faxszám: +36-1-210-4677
Gyáli Iroda
Cím: 2360 Gyál Kőrösy út 118-120 (Arany János Közösségi Ház)
Telefonszám: +36-29-345-401
E-mail cím: fogyasztovedelemgyal@gmail.com

Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levelezési cím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefonszám: +36-1-472-8900
Faxszám: +36-1-472-8905
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-472-8851
Ügyfélszolgálat faxszám: +36-1-472-8905
Ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@gvh.hu

Pest Megyei Bíróság
Cím: 1146 Budapest, Thököly út 97-101.
Levelezési cím: 1443 Budapest, Pf. 175.
Telefonszám: +36-1-467-6200
E-mail cím: birosag@pest.birosag.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszám: +36-1-474-7921
Faxszám: +36-1-474-7921
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Cégkivonat, hiteles cégkivonat, közhiteles cégkivonat